Методичний порадник

1326911392_0_8e98f_c000407e_origМетодичний кабінет в дошкільному закладі

Для сучасного ДНЗ потрібні висококваліфіковані педагоги, які мають бути в постійному пошуку найбільш ефективних шляхів і засобів вирішення завдань навчання, виховання і розвитку дошкільнят, підготовки їх до навчан-ня у школі. Вирішення цих завдань потребує удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння педагогів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах педагога – вихователя, щоб він творчо впроваджував ідеї інтерактивного особистісно орієнтованого виховання і навчання, вихователь – методист має постійно шукати сучасні форми і методи роботи, залучати педагогів до активної діяльності. В.Сухомлинський говорив: « Одним з найслабших місць підготовки майбутнього педагога є те, що йому дають знання основ наук, тобто знання предмета, який він викладатиме, і майже не дають знань про те, як виховувати, як навчати дітей бути людьми». Саме вихователь-методист покликаний удосконалювати професійну майстерність педагогів, згуртовувати колектив на реалізацію творчих завдань виховання і розвитку дитини-дошкільника, використовуючи при цьому безцінні пласти педагогічної спадщини, сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду. Тож пропонований матеріал допоможе вам облаштувати методичний кабінет як інформаційно-методичний центр дошкільного навчального закладу.

Перелік документів і матеріалів методичного кабінету

І. Нормативно-правові та інструктивно-законодавчі документи:

 • Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
 • Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;
 • Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
 • Положення «Про психологічний кабінет дошкільних , загаль-ноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
 • Інструктивно – методичний лист – «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
 • Концепція екологічної освіти України;
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.

Виконання положень і рекомендацій, викладених у зазначених документах, необхідно здійснювати з урахуванням конкретних умов, термінів, складу і підготовки педагогічних працівників.
Форми, методи, прийоми і засоби організації, проведення та контролю методичної роботи мають творчо, постійно змінюватись, доповнюватись і збагачуватись сучасними досягненнями педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вимоги держави й суспільства.

Документація вихователя-методиста

 1. План роботи дошкільного закладу.
  Вихователь-методист на підставі загального плану складає власний календарний план роботи на квартал, в разі потреби на місяць, на тиждень.
 2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
 3. Книга проведення консультацій. В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації.
 4. Плани семінарів, семінарів-практикумів.
 5. Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визначається конкретною потребою дошкільного закладу, з метою поглиблення та розширення знань педагогів і є найоптимальнішою формою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 6. Розклад навчальних занять.
 7. Методичні розробки, конспекти занять, програми святкових дійств, розваг, вистав, матеріали з досвіду роботи, експериментальні дослідження, авторські розробки.
 8. Навчальні плани, програми.
 9. Накази про організацію методичної роботи, в яких визначається стислий аналіз ефективності системи і зміст методичної роботи за минулий навчальний рік, визначення методичних проблемних завдань, над якими буде працювати педагогічний колектив у наступному навчальному році.
 10. Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
 11. Матеріали з тематичної атестації з різних розділів програми (пам’ятки, матеріали моніторингу, довідки, накази, схеми аналізу і самоаналізу занять та навчально-виховних заходів тощо).

Програмово-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

— Документація методичної ради дошкільного навчального закладу (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради), матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
— Матеріали діяльності методичних підструктур (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, гуртків, творчих звітів тощо).
— Документація школи молодого вихователя.
— Матеріали вивчення, узагальнення, поширення ППД.
— Тематичні папки (профільність груп, інноваційні педагогічні технології з організації навчально-виховної роботи, методики проведення занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів, зразки планування, документації вихователів і інших спеціалістів, матеріали ММК, рекомендації ОІПОПП тощо).
— Матеріали та методичні розробки сучасних занять.
— Методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в ДНЗ.
— Матеріали до методичної атестації з різних розділів програми (критерії оцінювання рівня досягнень і знань вихованців з певного розділу програми, аналітичні матеріали моніторингу, схеми аналізу та самоаналізу занять, навчально-виховних заходів, режимних процесів тощо).
— Матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
— Матеріали роботи з обдарованими дітьми.

Куточок педагога

1. Інформація про річні завдання, їх вирішення.
2. Новинки методичної літератури.
3. Скринька порад та пропозицій щодо поліпшення роботи дошкільного закладу.
4. Атестаційний куточок.
5. Стенд «Готуємо педраду».
6. Куточок молодого педагога.
7. Фотостенд «Авторитет педагогічної майстерності».
8. Стенд «Педагогічна панорама».

Атестаційний куточок

Атестаційний куточок сприяє забезпеченню реалізації принципу гласності в дошкільному закладі. У ньому передбачені:
— типове положення про атестацію педагогічних працівників України;
— графік атестації педагогічних працівників на п’ять років,
— наказ про створення атестаційної комісії та про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році;
— план засідань атестаційної комісії;
— взірець написання заяви;
— атестаційні картки педагогів з висновками попередніх атестацій.

Стенди

На стенді «Готуємо педраду» заздалегідь вміщують матеріали для педагогів, які допоможуть педагогам підготуватися до педради;
— дата і година, о котрій відбудеться педагогічна рада;
— порядок денний;
— рішення попередньої педради;
— план педради;
— бібліографічний список літератури з даної теми.
У Куточок молодого педагога входять:
— орієнтовне перспективне планування роботи з дітьми різних вікових груп;
— взірці календарних планів навчально-виховної роботи;
— взірці звітів, конспектів занять, сценаріїв свят та розваг;
— матеріали роботи педагогів ДНЗ району, області;
— методичні поради з різних розділів програми;
— бібліографічний список літератури.
Для порад і пропозицій працівників щодо роботи педагогічного кабінету та дошкільного закладу в куточку педагога є скринька «Що? Де? Коли? Як?» Поради та пропозиції обліковуються і враховуються адміністрацією для поліпшення роботи дошкільного закладу.

Стенди «Авторитет педагогічної майстерності», «Педагогічна панорама» висвітлюють у фотографіях роботу кожного педагога, допомагають вихователям обмінюватись досвідом з проблемних питань.
Методична література зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і в лотках, що допомагає педагогам швидко дібрати відповідні матеріали.
Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення тематичної картотеки за розділами програми. В ній вказується тема, програмовий зміст, рекомендована література. Така картотека дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять. Доцільною і необхідною є картотека на всю наявну в кабінеті методичну літературу, періодичні видання і навчальні посібники.

Діагностичні матеріали

- результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, тестування, діагностика рівня професійних утруднень, циклограми);
— моніторинг педагогічної діяльності вихователів, музкерівників та інших спеціалістів (анкетування, результати аналізу та самоаналізу занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів);
— матеріали атестації педагогічних працівників, роботи з молодими спеціалістами.

Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників

- річні та перспективні плани проходження підвищення кваліфікації та атестації педагогів;
— накази про атестацію педагогічних працівників;
— заяви, атестаційні листи за 5 років;
— матеріали засідань атестаційної комісії, протоколи;
— заходи з підготовки й проведення атестації педпрацівників;
— плани роботи з педагогами, які отримали рекомендації під час атестації;
— показники підсумків атестації педпрацівників за навчальний рік (див. до-даток №1);
— перелік рекомендованих тем для написання докурсової роботи;
— звіти педагогів про виконання до і післякурсових завдань.

Робота з батьками

- основні напрямки роботи з батьками та механізми реалізації окре-слених завдань у різних формах співпраці з родинами;
— структура роботи ДНЗ з сім’єю;
— матеріали виховної роботи;
— плани роботи і графіки проведення занять.

Банк даних та картотеки педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій

- матеріали впровадження у практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій;
— матеріали перспективного педагогічного досвіду;
— матеріали дослідно-експериментальної діяльності закладу;
— банк даних про педагогів, які працюють в інноваційному режимі;
— банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;
— банк даних діючих програм, освітніх інноваційних технологій і методик;
— картотека перспективного педагогічного досвіду;
— картотека нормативних документів про дошкільну освіту;
— картотека психолого-педагогічної літератури;
— картотека методичної літератури;
— картотека педагогічних працівників закладу;
— аудіо-відеотеки кращих освітянських напрацювань ДНЗ;
— виставка новинок методичної літератури, ППД, впровадження педагогічних технологій;
— підшивки інструктивних збірників МОН України, періодичних педагогічних видань;
— науково-методична література (виставка, картотека);
— технічні засоби навчання.

Педагогічна рада в ДНЗ

Педагогічні ради КЗ «ДНЗ №45 ВМР» 2016-2017 н.р.

Педагогічні ради КЗ «ДНЗ №45 ВМР» 2017-2018 н.р.

Якщо питання організації діяльності ДНЗ розглядаються і вирішуються на нарадах при завідуючому, то ефективність роботи та перспектива розвитку колективу —  це прерогатива педагогічної ради.

  Педагогічна рада — це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити  окреслене, впевненість, а не навпаки.

У Законі України «Про дошкільну освіту» у статті 20 «Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу” визначено основні положення щодо роботи педагогічної ради.

Педагогічна рада ДНЗ:

 • оцінює результативність реалізації Державної Базової програми та хід   якісного виконання програм розвитку,  виховання  і  на­вчання дітей   у  кожній    віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації навчально — виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план  роботи  дошкільного  навчального  закладу  та   педагогічне навантаження працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання    підвищення    кваліфікації    педагогічних   працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впроваджен­ня у навчально — виховний  процесс досягнень науки і передово­го педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення    експериментальної   та   інноваційної   діяльності    у дошкільному  навчальному  закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
 • розглядає питання   морального   та   матеріального  заохочення   працівників дошкільного навчального закладу;
 • заслуховує звіти  педагогічних  працівників,  які  проходять  атестацію;
 • затверджує план     підвищення     педагогічної     (фахової)      майстерності педагогічних   працівників;
 • розглядає інші   питання,    визначені    Положенням   про дошкільні навчальні заклади.

                    Педагогічна рада забезпечує два напрями роботи:

організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи ДНЗ, розгляд підсумків роботи за певний період, аналіз освітнього процесу у ДНЗ;

науково-педагогічний: науково-методична проблема ДНЗ і шляхи її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досяг­нень науки і перспективного педагогічного досвіду (далі — ППД), під­вищення кваліфікації педагогів тощо.

Все більше зростає роль педагогічної ради як колегіального ор­гану управління, діяльність якого має вирішальний вплив на якість навчаль­но-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом.

Педагогічна рада є основною формою  методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу.

Важливо створити саме такі умови, які б сприяли підвищенню ефективності роботи педагогічної ради. А це залежить від бага­тьох факторів: створення сприятливого пси­хологічного мікроклімату в колективі, якості підготовки, культури проведення самої пе­дагогічної ради, оптимального добору тема­тики та раціональної форми проведення.

Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу. При плануванні їх ураховується кількість груп і вихователів, їхня кваліфікація і стаж роботи, результати минулого року і обов’язково завдання, пос­тавлені перед дошкільним закладом на по­точний навчальний рік. У річному плані ви­світлюється зміст кожної педагогічної ради, зазначається термін її проведення та вказуються доповідачі. У місячному плані передбачено підготовку колективу до наступної педради. Час підготування триває по-різному — 2— 2,5 місяця, а може, й довше. А саме: перегляд занять, прогулянок, окремих процесів режиму тощо.

Успіх педагогічної ради залежить від підготовки і участі в обговоренні поставлених питань членів колективу. Підготовка організовується так, щоб якомога більше вихователів взяли в ній актив­ну участь. Вихователів, особливо початківців,  вчать  пра­вильних прийомів виховного впливу на дітей, допомагають підвищувати загальноосвітній   рівень,    поліпшу­вати   навчально-виховний   процес, оволодівати   методикою  педагогіч­ної пропаганди. За темами, у роботі над якими  відчуваються труднощі, плануються і проводяться консультації та співбесіди. Добира­ється необхідний дидактичний матеріал і  посібники,    опрацьовується методична література, складаються плани доповідей, пові­домлень, оформляються виступи, з чітким викла­дом, теоретичним обґрунтуванням кожного питання, з прикладами про роботу дошкільного закладу.

На педагогічні ради запрошуються батьки, вчителі, психологи та інші компетентні люди з цього питання. Залучаються до консультацій вихователі-методисти, вихователі з вищою кваліфікаційною категорією.

Окремі питання іноді вимагають теоретичних да­них, а в основному виступи з досвіду роботи вихо­вателів, батьків, учителів. Це цікаво всім колегам, а особливо молодим педагогам.

Дуже зацікавлює, заохочує педагогів і викликає позитив підготовка    виставок, добір літератури,  дидактичних ігор, посібників тощо.

На педагогічних радах розглядаються найрізно­манітніші питання, деякі з них програмою не пере­дбачені, але актуальні на сучасному рівні життя, наприклад це правова та економічна освіта.

Готуючись до педагогічної ради і плануючи її, бажано скласти для себе схему, щоб було зрозуміло, яку роботу слід провести. Схеми можуть бути різ­ними, залежно до якої педагогічні ради готуєтесь.

У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями :

 1. Тема повинна бути:
 • актуальною, тобто сучасною і своєчасною;
 • нетрадиційною, отже, цікавою;
 • перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.
 1. Формулювання теми має передбачати:
 • практичну значущість;
 • можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

Орієнтовна тематика питань, що можуть розглядатися

на засіданні педагогічної ради

 1. Організаційно-педагогічні
 • Про підсумки роботи ДНЗ за минулий навчальний рік і завдання
  педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи ДНЗ на рік.
 • Про спільну роботу батьків і вихователів щодо формування у дітей
  культурно-гігієнічних навичок.
 • Про досвід роботи вихователя Н.П. Іваненко щодо формування
  фізичного здоров’я у вихованців середнього віку.
 • Про  роботу гуртків, секцій щодо формування…
 • Про досвід роботи вихователів, яких атестують…
 • Про роботу творчої групи з проблеми…
 • Про забезпечення здорових і безпечних умов…
 • Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
 • Про самоосвіту вихователів як складову системи методичної роботи в ДНЗ.     Тощо.
 1. Організаційно-методичні
 • Концепція і програма розвитку ДНЗ та завдання педагогічного колективу щодо їхньої реалізації.
 • Аналіз можливостей дошкільного навчального закладу щодо забезпе­чення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я дітей.
 • Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ДНЗ та прогнозуван­ня його ефективності.
 • Про організацію освітнього процесу у ДНЗ на основі творчого підходу
  до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей.
 • Про спільну роботу ДНЗ і сім’ї щодо громадянського виховання ді­тей дошкільного віку. Тощо.

За формами організації можна виокремити такі педагогічні ради:

 • традиційна педагогічна рада;
 • педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання);
 • нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу».
 • Тощо.

Етапи підготовка й проведення педагогічної ради 

 Перший етап — теоретичний.

Він охоплює:

 • визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ДНЗ, мети й завдань, прогнозованих результатів;
 • планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ДНЗ за попередній рік (травень);
 • складання плану діагностико — практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень).

Другий етап — організаційний.

Він охоплює:

 • складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;
 • добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);
 • створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл
  обов’язків, делегування повноважень; оголошення про проведення педагогічної ради.

Третій етап — моніторинговий.

Необхідно:

 • організувати збирання інформації за підсумками діагностування
  та здійснити аналіз отриманої інформації.

Четвертий етап — практичний.

 • проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.

П’ятий етап — аналітично — регулюючий.

Він охоплює:

 • аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;
 • роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;
 • контроль за виконанням рішення педагогічної ради.

Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи.

Упродовж року відбувається 4 засідання педагогічної ради.

Вимоги до організації та проведення педагогічної ради в ДНЗ:

покроковий алгоритм

Підготовчий етап — за чотири-шість тижнів до початку.

 1. Створення комісії (творчої групи) з метою уточнення теми та питань
  для обговорення, підготовки порядку денного засідання педради.
 2. Визначення об’єктів вивчення (педагоги, діти, заходи).
 3. Видання наказу про підготовку й проведення педагогічної ради.

Організаційний етап — за два тижні до початку

 1. Підготовка роздавального і наочного матеріалу.
 2. Перевірка роботи мікрогруп, здійснення допомоги (за необхідності).
 3. Міні-тренінги з вихователями, які будуть проводити відкриті перегляди занять із дітьми.
 4. Складання графіка відкритих переглядів, взаємовідвідувань.
 5. Підготовка карток-схем для аналізу переглянутих заходів.

Діяльнісний етап — за тиждень до початку

 1. Перегляд відкритих заходів.
 2. Аналіз проведених відкритих заходів.

За один день до початку педагогічної ради

 1. Перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради.

(Непідготовлене приміщення не може забезпечити нормальну ділову атмосферу. Важливо, щоб кожний із присутніх мав можливість бачити й чути голову та виступаючих.)

Орієнтовна структура засідання педагогічної ради

 1. Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів
  ради, причини відсутності.
 2. Представлення запрошених на засідання не членів ради.
 3. Голова педагогічної ради оголошує порядок денний, питання, що будуть
  розглядатися. Затвердження регламенту роботи ради.

У короткому вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми.

 1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
 2. Обирання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.
 3. Надання слова доповідачеві, співдоповідачеві, виступаючим.

Реалізація рішень педагогічної ради

Щодо виконання рішення педагогічної ради адміністрації ДНЗ повинна:

—  контролювати (  постановка рішення на контроль — занесення його до журналу контролю, книги наказів, до картки контролю тощо);

—  приймати адміністративне рішення ( видання наказу, розпорядження, проведення нарад, засідання творчих груп тощо);

—  накреслювати шляхи реалізації ( графіки заходів: відкритих переглядів, ведення семінарів  — практикумів, вивчення ППД тощо);

— знімати рішення з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання рішення, відмітка про це у картці тощо).

Примітка. Окремі пункти рішення педагогічної ради можна затвердити наказом.

 Форми контролю за рішенням педагогічної ради:

відвідування занять, гуртків, секцій тощо;

проведення контрольно-діагностичних зрізів

співбесіди із педагогами;

анкетування педагогів, батьків тощо.

Відповідно до річного плану роботи КЗ ДНЗ №45 на 2017-2018 н.р. в січні будуть проведені наступні заходи:

В січні в КЗ «ДНЗ №45 ВМР» буде проведений семінар «Мовлення — особлива форма життєдіяльності дітей»

з/п  Зміст роботи Форма роботи Термін виконання  Відповідальний Відм. про викон.
1 Лекційний модуль1. Особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку методичний дайджест січень вихователь-методист Карпина А.В.
Семінарський модуль2. Педагогічні технології мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку

3. Ігрова діяльність як засіб розвитку зв’язного мовлення

заморочки з бочки

 

педагогічні знахідки

Заліцька С.В.

 

 

Ковальчук Т.Л.

Практичний модуль4. Вправа «Сортувальники» педагогічна «кухня» Карпина А.В.

 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
2 Педагогічний плейбек – ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів січень вихователь-методист Карпина А.В.
3 Виховання зацікавленості у дітей дошкільного віку книгою січень завідувач ДНЗ Ягніч Н.І.
КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ
 «Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників через інтеграцію різних видів діяльності»
4 Інтегроване заняття «Як герої світових казок до малят завітали» січень Заліцька С.В.
5 Комбіноване заняття «Грамоти вчиться – завжди пригодиться» січень Ковальчук Т.Л.
РОБОТА НАСТАВНИКІВ З МОЛОДИМИ ВИХОВАТЕЛЯМИ
6 Залучення молодих вихователів до організації та проведення розважальних свят у дошкільному навчальному закладі січень педагоги-наставники
РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
7 ІІІ засідання1.      Звіт про роботу творчої групи

2.      Звіт про впровадження ППД у дошкільному закладі.

3.      Організація патріотичного виховання дітей ДНЗ. Залучення учасників бойових дій на Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську позицію.

січень Успенська В.М.

Мельничук Н.А.

 

Малайчук О.В.

 

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
8 Хороводи – терапія танцем січень Крижанівська Л.М.
АТЕСТАЦІЯ
9 Засідання атестаційної комісії1)     Про хід вивчення системи роботи вихователів, які атестуються членами атестаційної комісії;

2)      Вироблення рекомендацій для окремих категорій педагогів, що атестуються

20.01.18р. голова атестацій-ної комісії

Ягніч Н.І.

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА
10 Обстеження рівня компетентності дошкільника ДНЗ за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (для дітей з початковим рівнем) січень вихователі
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Поновити
11 Портфоліо педагогів січень вихователь-методист Карпина А.В.
Підготовка та проведення конкурсів
12  Конкурс на кращий методичний посібник та дидактичну гру до теми «Мовлення малюка – завдання нашого дитячого садка» січень завідуюча ДНЗЯгніч Н.І.
Систематизувати
13 Усні журнали з мовленнєвого виховання січень вихователі
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ
14 Як діток з книжкою подружити січень Ягніч Н.І.  
МАСОВІ ЗАХОДИ
15 Різдвяний вертеп січень всі вікові групи  
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
16 День здоров’я:ü  «В здоровому тілі – здоровий дух» ост. день міс.Січень всівікові

групи

 
17 Спортивні свята:«Зимова спартакіада» Січень  
Дні дозвілля
18 Канікули, як тематичні дні 02-12.01.2018 Педагоги всіх дошкільних груп  
ЗАСІДАННЯ РАДИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
19 1. Про підведення підсумків захворювання дітей за вересень-грудень 2017 р. та організація проведення профілактичних заходів у ДНЗ.2. Звіт про витрати благодійних внесків за вересень-грудень 2013 р.

3. Про затвердження об’єму ремонтних робіт до нового навчального року.

січень 

 

 

голова ради закладу,члени ради  
ВИРОБНИЧІ НАРАДИ
20 1. Виконання річного плану.2. Стан харчування.

3.Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

4. Атестаційна перепідготовка.

5. Стан роботи з профілактики травматизму.

6. Своєчасна плата за харчування в дитячому садку.

7. Гурткова робота в ДНЗ.

січень завідувачЯгніч Н.І., вихователь-методист Карпина А.В., медсестра

Балан С.Г., завгосп Уральова Н.О.

 

НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУЮЧІЙ
21 1. Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян у 2017 році.2. Про стан  батьківської плати за харчування дітей

3. Стан роботи сайту закладу

січень завідувач Ягніч Н.І., вихователь-методист Карпина А.В.
Тематичне вивчення
22 Вивчення стану навчально-виховної роботи з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (Гр. №1,2,4,5,6,7,8,9,10) січень довідканаказ до педради завідувачЯгніч Н.І.,

вихователь-методист Карпина А.В.

Консультації для працівників харчоблоку
23 Санітарні вимоги до кулінарної обробки продуктів харчування та їх роздачі січень лікарЛуценко І.В.
Консультації для вихователів
24 Профілактика дитячого травматизму  січень медсестраБалан С.Г.