Методичний порадник

1326911392_0_8e98f_c000407e_origМетодичний кабінет в дошкільному закладі

Для сучасного ДНЗ потрібні висококваліфіковані педагоги, які мають бути в постійному пошуку найбільш ефективних шляхів і засобів вирішення завдань навчання, виховання і розвитку дошкільнят, підготовки їх до навчан-ня у школі. Вирішення цих завдань потребує удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння педагогів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах педагога – вихователя, щоб він творчо впроваджував ідеї інтерактивного особистісно орієнтованого виховання і навчання, вихователь – методист має постійно шукати сучасні форми і методи роботи, залучати педагогів до активної діяльності. В.Сухомлинський говорив: « Одним з найслабших місць підготовки майбутнього педагога є те, що йому дають знання основ наук, тобто знання предмета, який він викладатиме, і майже не дають знань про те, як виховувати, як навчати дітей бути людьми». Саме вихователь-методист покликаний удосконалювати професійну майстерність педагогів, згуртовувати колектив на реалізацію творчих завдань виховання і розвитку дитини-дошкільника, використовуючи при цьому безцінні пласти педагогічної спадщини, сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду. Тож пропонований матеріал допоможе вам облаштувати методичний кабінет як інформаційно-методичний центр дошкільного навчального закладу.

Перелік документів і матеріалів методичного кабінету

І. Нормативно-правові та інструктивно-законодавчі документи:

 • Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
 • Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;
 • Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
 • Положення «Про психологічний кабінет дошкільних , загаль-ноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
 • Інструктивно – методичний лист – «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
 • Концепція екологічної освіти України;
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.

Виконання положень і рекомендацій, викладених у зазначених документах, необхідно здійснювати з урахуванням конкретних умов, термінів, складу і підготовки педагогічних працівників.
Форми, методи, прийоми і засоби організації, проведення та контролю методичної роботи мають творчо, постійно змінюватись, доповнюватись і збагачуватись сучасними досягненнями педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вимоги держави й суспільства.

Документація вихователя-методиста

 1. План роботи дошкільного закладу.
  Вихователь-методист на підставі загального плану складає власний календарний план роботи на квартал, в разі потреби на місяць, на тиждень.
 2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
 3. Книга проведення консультацій. В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації.
 4. Плани семінарів, семінарів-практикумів.
 5. Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визначається конкретною потребою дошкільного закладу, з метою поглиблення та розширення знань педагогів і є найоптимальнішою формою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
 6. Розклад навчальних занять.
 7. Методичні розробки, конспекти занять, програми святкових дійств, розваг, вистав, матеріали з досвіду роботи, експериментальні дослідження, авторські розробки.
 8. Навчальні плани, програми.
 9. Накази про організацію методичної роботи, в яких визначається стислий аналіз ефективності системи і зміст методичної роботи за минулий навчальний рік, визначення методичних проблемних завдань, над якими буде працювати педагогічний колектив у наступному навчальному році.
 10. Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
 11. Матеріали з тематичної атестації з різних розділів програми (пам’ятки, матеріали моніторингу, довідки, накази, схеми аналізу і самоаналізу занять та навчально-виховних заходів тощо).

Програмово-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

— Документація методичної ради дошкільного навчального закладу (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради), матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
— Матеріали діяльності методичних підструктур (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, гуртків, творчих звітів тощо).
— Документація школи молодого вихователя.
— Матеріали вивчення, узагальнення, поширення ППД.
— Тематичні папки (профільність груп, інноваційні педагогічні технології з організації навчально-виховної роботи, методики проведення занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів, зразки планування, документації вихователів і інших спеціалістів, матеріали ММК, рекомендації ОІПОПП тощо).
— Матеріали та методичні розробки сучасних занять.
— Методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в ЗДО.
— Матеріали до методичної атестації з різних розділів програми (критерії оцінювання рівня досягнень і знань вихованців з певного розділу програми, аналітичні матеріали моніторингу, схеми аналізу та самоаналізу занять, навчально-виховних заходів, режимних процесів тощо).
— Матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
— Матеріали роботи з обдарованими дітьми.

Куточок педагога

1. Інформація про річні завдання, їх вирішення.
2. Новинки методичної літератури.
3. Скринька порад та пропозицій щодо поліпшення роботи дошкільного закладу.
4. Атестаційний куточок.
5. Стенд «Готуємо педраду».
6. Куточок молодого педагога.
7. Фотостенд «Авторитет педагогічної майстерності».
8. Стенд «Педагогічна панорама».

Атестаційний куточок

Атестаційний куточок сприяє забезпеченню реалізації принципу гласності в дошкільному закладі. У ньому передбачені:
— Положення про атестацію педагогічних працівників;
— графік атестації педагогічних працівників на п’ять років,
— наказ про створення атестаційної комісії та про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році;
— план засідань атестаційної комісії;
— взірець написання заяви;
— атестаційні картки педагогів з висновками попередніх атестацій.

Стенди

На стенді «Готуємо педраду» заздалегідь вміщують матеріали для педагогів, які допоможуть педагогам підготуватися до педради;
— дата і година, о котрій відбудеться педагогічна рада;
— порядок денний;
— рішення попередньої педради;
— план педради;
— бібліографічний список літератури з даної теми.
У Куточок молодого педагога входять:
— орієнтовне перспективне планування роботи з дітьми різних вікових груп;
— взірці календарних планів навчально-виховної роботи;
— взірці звітів, конспектів занять, сценаріїв свят та розваг;
— матеріали роботи педагогів ЗДО району, області;
— методичні поради з різних розділів програми;
— бібліографічний список літератури.
Для порад і пропозицій працівників щодо роботи педагогічного кабінету та дошкільного закладу в куточку педагога є скринька «Що? Де? Коли? Як?» Поради та пропозиції обліковуються і враховуються адміністрацією для поліпшення роботи дошкільного закладу.

Стенди «Авторитет педагогічної майстерності», «Педагогічна панорама» висвітлюють у фотографіях роботу кожного педагога, допомагають вихователям обмінюватись досвідом з проблемних питань.
Методична література зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників. Матеріали на запити сьогодення зберігаються у пронумерованих папках і в лотках, що допомагає педагогам швидко дібрати відповідні матеріали.
Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення тематичної картотеки за розділами програми. В ній вказується тема, програмовий зміст, рекомендована література. Така картотека дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять. Доцільною і необхідною є картотека на всю наявну в кабінеті методичну літературу, періодичні видання і навчальні посібники.

Діагностичні матеріали

- результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, тестування, діагностика рівня професійних утруднень, циклограми);
— моніторинг педагогічної діяльності вихователів, музкерівників та інших спеціалістів (анкетування, результати аналізу та самоаналізу занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів);
— матеріали атестації педагогічних працівників, роботи з молодими спеціалістами.

Атестація та підвищення кваліфікації  педагогічних працівників

- річні та перспективні плани проходження підвищення кваліфікації та атестації педагогів;
— накази про атестацію педагогічних працівників;
— заяви, атестаційні листи за 5 років;
— матеріали засідань атестаційної комісії, протоколи;
— заходи з підготовки й проведення атестації педпрацівників;
— плани роботи з педагогами, які отримали рекомендації під час атестації;
— показники підсумків атестації педпрацівників за навчальний рік (див. до-даток №1);
— перелік рекомендованих тем для написання докурсової роботи;
— звіти педагогів про виконання до і післякурсових завдань.

Взаємодія з батьками

- основні напрямки взаємодії  з батьками та механізми реалізації окре-слених завдань у різних формах співпраці з родинами;
— структура свівпраці ЗДО з сім’єю;
— матеріали виховної роботи;
— плани роботи і графіки проведення занять.

Банк даних та картотеки педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій

- матеріали впровадження у практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій;
— матеріали перспективного педагогічного досвіду;
— матеріали дослідно-експериментальної діяльності закладу;
— банк даних про педагогів, які працюють в інноваційному режимі;
— банк даних про якісний склад педагогічних кадрів;
— банк даних діючих програм, освітніх інноваційних технологій і методик;
— картотека перспективного педагогічного досвіду;
— картотека нормативних документів про дошкільну освіту;
— картотека психолого-педагогічної літератури;
— картотека методичної літератури;
— картотека педагогічних працівників закладу;
— аудіо-відеотеки кращих освітянських напрацювань ЗДО;
— виставка новинок методичної літератури, ППД, впровадження педагогічних технологій;
— підшивки інструктивних збірників МОН України, періодичних педагогічних видань;
— науково-методична література (виставка, картотека);
— технічні засоби навчання.

Педагогічна рада в ЗДО

Педагогічні ради КЗ «ДНЗ № 45 ВМР» 2021-2022 н.р.

Педагогічні ради КЗ «ДНЗ № 45 ВМР»2022-2023 н.р.

Педагогічні ради КЗ «ДНЗ № 45 ВМР» 2023-2024 н.р.

Якщо питання організації діяльності ЗДО розглядаються і вирішуються на нарадах при завідуючому, то ефективність роботи та перспектива розвитку колективу —  це прерогатива педагогічної ради.

  Педагогічна рада — це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити  окреслене, впевненість, а не навпаки.

У Законі України «Про дошкільну освіту» у статті 20 «Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу” визначено основні положення щодо роботи педагогічної ради.

Педагогічна рада ЗДО:

 • оцінює результативність реалізації Державної Базової програми та хід   якісного виконання програм розвитку,  виховання  і  на­вчання дітей   у  кожній    віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план  роботи  дошкільного  навчального  закладу  та   педагогічне навантаження працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання    підвищення    кваліфікації    педагогічних   працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впроваджен­ня у освітній  процесс досягнень науки і передово­го педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення    експериментальної   та   інноваційної   діяльності    у дошкільному  навчальному  закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
 • розглядає питання   морального   та   матеріального  заохочення   працівників дошкільного навчального закладу;
 • заслуховує звіти  педагогічних  працівників,  які  проходять  атестацію;
 • затверджує план     підвищення     педагогічної     (фахової)      майстерності педагогічних   працівників;
 • розглядає інші   питання,    визначені    Положенням   про дошкільні навчальні заклади.

                    Педагогічна рада забезпечує два напрями роботи:

організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи ЗДО, розгляд підсумків роботи за певний період, аналіз освітнього процесу у ЗДО;

науково-педагогічний: науково-методична проблема ЗДО і шляхи її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досяг­нень науки і перспективного педагогічного досвіду (далі — ППД), під­вищення кваліфікації педагогів тощо.

Все більше зростає роль педагогічної ради як колегіального ор­гану управління, діяльність якого має вирішальний вплив на якість навчаль­но-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом.

Педагогічна рада є основною формою  методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу.

Важливо створити саме такі умови, які б сприяли підвищенню ефективності роботи педагогічної ради. А це залежить від бага­тьох факторів: створення сприятливого пси­хологічного мікроклімату в колективі, якості підготовки, культури проведення самої пе­дагогічної ради, оптимального добору тема­тики та раціональної форми проведення.

Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу. При плануванні їх ураховується кількість груп і вихователів, їхня кваліфікація і стаж роботи, результати минулого року і обов’язково завдання, пос­тавлені перед дошкільним закладом на по­точний навчальний рік. У річному плані ви­світлюється зміст кожної педагогічної ради, зазначається термін її проведення та вказуються доповідачі. У місячному плані передбачено підготовку колективу до наступної педради. Час підготування триває по-різному — 2— 2,5 місяця, а може, й довше. А саме: перегляд занять, прогулянок, окремих процесів режиму тощо.

Успіх педагогічної ради залежить від підготовки і участі в обговоренні поставлених питань членів колективу. Підготовка організовується так, щоб якомога більше вихователів взяли в ній актив­ну участь. Вихователів, особливо початківців,  вчать  пра­вильних прийомів виховного впливу на дітей, допомагають підвищувати загальноосвітній   рівень,    поліпшу­вати   навчально-виховний   процес, оволодівати   методикою  педагогіч­ної пропаганди. За темами, у роботі над якими  відчуваються труднощі, плануються і проводяться консультації та співбесіди. Добира­ється необхідний дидактичний матеріал і  посібники,    опрацьовується методична література, складаються плани доповідей, пові­домлень, оформляються виступи, з чітким викла­дом, теоретичним обґрунтуванням кожного питання, з прикладами про роботу дошкільного закладу.

На педагогічні ради запрошуються батьки, вчителі, психологи та інші компетентні люди з цього питання. Залучаються до консультацій вихователі-методисти, вихователі з вищою кваліфікаційною категорією.

Окремі питання іноді вимагають теоретичних да­них, а в основному виступи з досвіду роботи вихо­вателів, батьків, учителів. Це цікаво всім колегам, а особливо молодим педагогам.

Дуже зацікавлює, заохочує педагогів і викликає позитив підготовка    виставок, добір літератури,  дидактичних ігор, посібників тощо.

На педагогічних радах розглядаються найрізно­манітніші питання, деякі з них програмою не пере­дбачені, але актуальні на сучасному рівні життя, наприклад це правова та економічна освіта.

Готуючись до педагогічної ради і плануючи її, бажано скласти для себе схему, щоб було зрозуміло, яку роботу слід провести. Схеми можуть бути різ­ними, залежно до якої педагогічні ради готуєтесь.

У доборі тематики педагогічної ради слід керуватися такими критеріями :

 1. Тема повинна бути:
 • актуальною, тобто сучасною і своєчасною;
 • нетрадиційною, отже, цікавою;
 • перспективною, тобто працювати на майбутнє й відповідати вимогам наступності, перспективності і спадкоємності.
 1. Формулювання теми має передбачати:
 • практичну значущість;
 • можливість вирішення проблеми, реальність досягнення.

Орієнтовна тематика питань, що можуть розглядатися

на засіданні педагогічної ради

 1. Організаційно-педагогічні
 • Про підсумки роботи ЗДО за минулий навчальний рік і завдання
  педагогічного колективу на наступний рік. Затвердження плану роботи ЗДО на рік.
 • Про спільну роботу батьків і вихователів щодо формування у дітей
  культурно-гігієнічних навичок.
 • Про досвід роботи вихователя Н.П. Іваненко щодо формування
  фізичного здоров’я у вихованців середнього віку.
 • Про  роботу гуртків, секцій щодо формування…
 • Про досвід роботи вихователів, яких атестують…
 • Про роботу творчої групи з проблеми…
 • Про забезпечення здорових і безпечних умов…
 • Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
 • Про самоосвіту вихователів як складову системи методичної роботи в ЗДО.     Тощо.
 1. Організаційно-методичні
 • Концепція і програма розвитку ЗДО та завдання педагогічного колективу щодо їхньої реалізації.
 • Аналіз можливостей дошкільного навчального закладу щодо забезпе­чення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я дітей.
 • Психолого-педагогічний аналіз режиму роботи ЗДО та прогнозуван­ня його ефективності.
 • Про організацію освітнього процесу у ЗДО на основі творчого підходу
  до реалізації чинних програм розвитку, навчання та виховання дітей.
 • Про спільну роботу ЗДО і сім’ї щодо громадянського виховання ді­тей дошкільного віку. Тощо.

За формами організації можна виокремити такі педагогічні ради:

 • традиційна педагогічна рада;
 • педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами (під час обговорення певного питання);
 • нетрадиційна педагогічна рада у формі ділової гри, «круглого столу».
 • Тощо.

Етапи підготовка й проведення педагогічної ради 

 Перший етап — теоретичний.

Він охоплює:

 • визначення тем педагогічних рад на 3 роки відповідно до науково-методичної проблеми, концепції розвитку ЗДО, мети й завдань, прогнозованих результатів;
 • планування тематики педагогічних рад на рік на основі аналізу діяльності ЗДО за попередній рік (травень);
 • складання плану діагностико — практичної діяльності до педагогічної ради (травень—червень).

Другий етап — організаційний.

Він охоплює:

 • складання плану проведення педагогічної ради, вибір форми проведення, уточнення мети й завдань;
 • добір методів дослідження (спостереження, бесіди, анкетування дорослих, тестування, вивчення наукової літератури, нормативно-законодавчих документів, моделювання, експеримент, узагальнення перспективного педагогічного досвіду тощо);
 • створення оргкомітету з проведення педагогічної ради, розподіл
  обов’язків, делегування повноважень; оголошення про проведення педагогічної ради.

Третій етап — моніторинговий.

Необхідно:

 • організувати збирання інформації за підсумками діагностування
  та здійснити аналіз отриманої інформації.

Четвертий етап — практичний.

 • проведення засідання педагогічної ради й прийняття рішення.

П’ятий етап — аналітично — регулюючий.

Він охоплює:

 • аналіз ефективності роботи педагогічної ради на нараді при завідувачі;
 • роботу щодо виконання попередньо ухвалених рішень;
 • контроль за виконанням рішення педагогічної ради.

Тематика педагогічних рад, як правило, планується наприкінці поточного року на основі аналізу стану освітньої роботи.

Упродовж року відбувається 4 засідання педагогічної ради.

Вимоги до організації та проведення педагогічної ради в ЗДО:

покроковий алгоритм

Підготовчий етап — за чотири-шість тижнів до початку.

 1. Створення комісії (творчої групи) з метою уточнення теми та питань
  для обговорення, підготовки порядку денного засідання педради.
 2. Визначення об’єктів вивчення (педагоги, діти, заходи).
 3. Видання наказу про підготовку й проведення педагогічної ради.

Організаційний етап — за два тижні до початку

 1. Підготовка роздавального і наочного матеріалу.
 2. Перевірка роботи мікрогруп, здійснення допомоги (за необхідності).
 3. Міні-тренінги з вихователями, які будуть проводити відкриті перегляди занять із дітьми.
 4. Складання графіка відкритих переглядів, взаємовідвідувань.
 5. Підготовка карток-схем для аналізу переглянутих заходів.

Діяльнісний етап — за тиждень до початку

 1. Перегляд відкритих заходів.
 2. Аналіз проведених відкритих заходів.

За один день до початку педагогічної ради

 1. Перевірити приміщення, в якому буде проводитися засідання ради.

(Непідготовлене приміщення не може забезпечити нормальну ділову атмосферу. Важливо, щоб кожний із присутніх мав можливість бачити й чути голову та виступаючих.)

Орієнтовна структура засідання педагогічної ради

 1. Повідомлення голови ради про кількість присутніх і відсутніх членів
  ради, причини відсутності.
 2. Представлення запрошених на засідання не членів ради.
 3. Голова педагогічної ради оголошує порядок денний, питання, що будуть
  розглядатися. Затвердження регламенту роботи ради.

У короткому вступному слові визначити значущість проблеми і спонукати педагогів до активної участі у роботі, до обміну позитивним досвідом із обговорюваної проблеми.

 1. Звіт про виконання рішень попереднього засідання.
 2. Обирання аналітичної групи для формулювання проекту рішення педагогічної ради.
 3. Надання слова доповідачеві, співдоповідачеві, виступаючим.

Реалізація рішень педагогічної ради

Щодо виконання рішення педагогічної ради адміністрації ДНЗ повинна:

—  контролювати (  постановка рішення на контроль — занесення його до журналу контролю, книги наказів, до картки контролю тощо);

—  приймати адміністративне рішення ( видання наказу, розпорядження, проведення нарад, засідання творчих груп тощо);

—  накреслювати шляхи реалізації ( графіки заходів: відкритих переглядів, ведення семінарів  — практикумів, вивчення ППД тощо);

— знімати рішення з контролю (інформування педагогічного колективу про остаточне виконання рішення, відмітка про це у картці тощо).

Примітка. Окремі пункти рішення педагогічної ради можна затвердити наказом.

 Форми контролю за рішенням педагогічної ради:

відвідування занять, гуртків, секцій тощо;

проведення контрольно-діагностичних зрізів

співбесіди із педагогами;

анкетування педагогів, батьків тощо.

Відповідно до річного плану роботи КЗ «ДНЗ №45 ВМР» на 2022-2023 н.р. будуть проведені наступні заходи:

План роботи КЗ «ДНЗ № 45 ВМР» на квітень 2023року

№ з/п  Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1  Наступність ключових компетентностей дошкільника та молодшого школяра. квітень Вихователь-методист  
ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯД
2 «Як  потоварищувати  з дощиком» (інтегроване заняття для дітей 3-го року життя з пріоритетом природничо – екологічної компетентності) квітень Орлова С.С.  
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників.

Українські руханки»3Національно-патріотичний стиль у  образотворчій  діяльність дітей.(творча майстерня)квітеньЧлени творчої групи  САМООСВІТА4Проводити хвилинки презентацій творчих знахідок педагогівквітеньВихователі МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВАТЕСТАЦІЯ5Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року07.04.23секретаратестаційної комісії

Кундик С.В. КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ6Як сказати  «не можна» щоб дитина вас почула.квітеньЗавідувачЯгніч Н.І МАСОВІ ЗАХОДИ7«Великодні забави»(розвага)12.04.23Музичнікерівники, вихователі ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТАДИТЯЧІ СВЯТА, ДОЗВІЛЛЯ І РАНКИВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З БАТЬКАМИ8Провести загальні та групові  батьківські збориквітеньВихователі  ЗАСІДАННЯ РАДИДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУВИРОБНИЧІ НАРАДИ91.Курсова перепідготовка2.Взаємодія ДНЗ з сім’єю, школою, громадськістю

3.Стан харчування

4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

5. Стан роботи з профілактики травматизму

6.Розвиток культурно-гігієнічних навичок25.04ЗавідувачЯгніч Н.І.,

 

вихователь-методист,

 

завідувач господарства

Голомбівська В.М. НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУЮЧІЙ101. Про виконання Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ.2. Про підготовку до проведення випускних ранків.

3. Про організацію роботи з охорони праці у дошкільному закладі

27.04завідувач Ягніч Н.І., сестра медична старшаПоперечна І.П.,

вихователь-методист

муз.керівники 

                 План роботи КЗ «ДНЗ № 45 ВМР» на березень 2023 року

№ з/п  Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1  «Зарядка мозку»  для майбутнього першокласника березень ЗавідувачЯгніч Н.І.  
ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ«Булінг. Профілактика та запобігання»
2 1.Підсумок роботи педагогічного симінару. (звіт)2.Презентація матеріалів, сформованих в ході педагогічного семінару.3.Методичні рекомендації організаторів семінару. 16.03 Мельничук Н.А Вихователі усіх  груп.Вихователь-методист  
КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯД
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
3 ІV засідання1.Про хід атестації педагогів у 2022-2023 н.р.2.Результативність основних напрямків методичної роботи 21.03 ЗавідувачЯгніч Н.І. Вихователь-методист  
РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників. Українські руханки»
4 1. Вплив реалій сьогодення  на виховання  в сім`ї, щодо формування у дітей патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини. березень Члени творчої групи  
МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
5 Сучасний дошкільник- вправний першачок березень Амброжак І.А.  
АТЕСТАЦІЯ
6 1.Подання керівника ДНЗ  до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника2. Ознайомлення педагогічного працівника з характеристикою під підпис3. Засідання атестаційної комісії з питань прийняття рішень присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, встановлення (підтвердження) тарифних розрядів, видання наказу

4. Оформлення атестаційних листів та їх видача під підпис

5. Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників01.03.23

03.03.23

 

16.03.2023

 

 

 

 

21.03.2023

 

22.03.2023голова А.К Ягніч Н.І.

 

 

члени

атестаційної комісії

 

 

голова А.К

Ягніч Н.І.

 КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ7Агресія в житті дитини!!!березеньВихователь-методист МАСОВІ ЗАХОДИОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА9Фестиваль дитячої творчості«Сяйво талантів»березеньМузичнікерівники ДИТЯЧІ СВЯТА, ДОЗВІЛЛЯ І РАНКИ10«Маму привітаю» «Свято весни і мами»«Весна іде красу несе»

 

 березеньМузичні керівники, вихователі груп ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮЗАСІДАННЯ РАДИДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ111. Про підсумки роботи з безпеки життєдіяльності.2. Про підготовку та проведення випускних ранків.3.Профілактика дитячого травматизму.

березеньголова ради закладу,члени ради ВИРОБНИЧІ НАРАДИ121.Виконання плану роботи нанавчальний рік2.Стан харчування

3.Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

4.Дотримання режимів прогулянок та провітрювання

5. Своєчасна плата за харчування в дитячому садку

6. Стан роботи з профілактики травматизму

7.Гурткова робота в ДНЗ28.03ЗавідувачЯгніч Н.І., вихователь-методист,с.мед. старша

Поперечна І.П.

завідувач господарства

Голомбівська В.М. НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУЮЧІЙ131.Про підсумки проведення планової перевірки СЕС.2.Попередження захворювання дітей на ГКІ, педикульоз, коросту та гельмінтози.3.Про стан батьківської плати за харчування дітей30.03завідувач Ягніч Н.І., с.мед. старшаПоперечна І.П. 

 

                  План роботи КЗ «ДНЗ № 45 ВМР» на лютий 2023 року

№ з/п  Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1 Дитяча  агресія- шляхи подолання. лютий Вихователь-методист  
   ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ«Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток»
2 1.Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради2.Суть Нової української школи (інформаці)3. «Ключові компетентності НУШ для життя» (бюро знахідок)4. Стан роботи з підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи. (довідка)5. Мандрівка до країни «Школа»(відео презентація)

6.Консультативний матеріал на тему: «Наступність дошкільної і початкової освіти у запитаннях і відповідях».

7. Обговорення проекту рішення засідання педагогічної ради

23.02Завідувач Ягніч Н.І.Вихователь-методистПустовіт Т.М.Вихователь-методист

 

 

Мельничук Н.А.

Усі педагоги

 

 

Вихователь-методист СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ31.«Булінг серед дорослих» (інформація)2..Практична частина II:- «Що ви робите, щоб дитина в дитсадку почувала себе безпечно?»- спланувати роботу з батьками так , щоб попередити цькування.16.02Вихователь-методист, Вихователі усіх вікових груп. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯД«Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток»4«Мій найкращий пухнастий друг» (інтегроване заняття з елементами грамоти в групі середнього віку)     09.02Вихователь Мельничук Н.А ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯРОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИРОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників. Українські руханки»51.Народознавство як засіб інтелектуального розвитку та формування екологічної культурилютийЧлени творчої групи МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ6Інтернет- ресурси в роботі вихователялютийМельничук Н.А. АТЕСТАЦІЯ7Оцінювання системи досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, батькамилютийчлениатестаційної комісії КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ8Чому у дитини немає друзів і як батькам допомогти знайтилютийЗавідувач Ягніч Н.І МАСОВІ ЗАХОДИ9«Стрітення»15.02всі вікові групи ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТАДИТЯЧІ СВЯТА, ДОЗВІЛЛЯ І РАНКИВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮ11Створити інформаційні блоки для батьків «Підготовка дітей до школи», «Що повинен знати й уміти першокласник» тощолютийВихователь-методист, вихователі старших груп ЗАСІДАННЯ РАДИДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ                               ВИРОБНИЧІ НАРАДИ121. Виконання плану роботи на навчальний рік2. Стан харчування3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог4. Стан фізкультурно-оздоровчої роботи5. Стан роботи з профілактики травматизму6. Сформованість культурно-гігієнічних навичок

7.Порівняльний аналіз стану відвідування та стану захворювання27.02Завідувач Ягніч Н.І., вихователь-методист,с.мед. старшаПоперечна І.П.завідувач господарстваГоломбівська В.М. НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУЮЧІЙ131. Аналіз відвідування дітей по групах за вересень-грудень 2022р. та січень 2023р.2. Аналіз  харчування дітей у ДНЗ3. Пожежна безпека в ДНЗ28.02Завідувач Ягніч Н.І., вихователь-методист 

 

План роботи КЗ «ДНЗ № 45 ВМР» на січень 2023року

№ з/п  Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1 Національно-патріотичне виховання — запорука розвитку соціально-громадянської компетентності дошкільників Січень Завідувач Ягніч Н.І.  
ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ
СЕМІНАРИ
КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯД«Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток»
2 1. Кінезіологічні вправи як основа розвитку пам’яті, уваги та зосередженості дітей старшого дошкільного віку      27.01 Вихователь Камінська Л.П.  
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯТема: « Морально-етичні цінності у вихованні зростаючої особистості»
3 V. Підсумковий   етапУзагальнення матеріалів та методичних рекомендацій з теми.Анкетування педагогів. 26.01 Вихователь-методист, вихователі усіх вікових груп  
РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
4 ІІІ засідання1.Звіт про роботу творчої групи2.Звіт про методичну роботу закладу січень Мельничук  Н.А. Савчук О.І.  
РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників. Українські руханки»
5 1. Вплив українських руханок на здоров`я та  фізичний розвиток  дошкільників. січень Члени творчої групи  
МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
АТЕСТАЦІЯ
6 Засідання атестаційної комісії:1.Про хід вивчення системи роботи вихователів, які атестуються членами атестаційної комісії;2.Надання рекомендацій для окремих категорій педагогів, що атестуються 19.01 голова атестаційної комісії Ягніч Н.І.  
6.1 Провести засідання педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів січень голова атестаційної комісії Ягніч Н.І.  
КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ
7 Гіперопіка та її наслідки Січень Вихователь-методист  
МАСОВІ ЗАХОДИ
8 «Коляда  мандрує  світом» 11.01 всі вікові групи  
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
9 «Зимові пригоди» січень всі вікові групи  
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТАПоновити
10 Портфоліо педагогів січень Вихователь-методист  
ДИТЯЧІ СВЯТА, ДОЗВІЛЛЯ І РАНКИ
ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮ
ЗАСІДАННЯ РАДИДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11 1. Стан харчування дітей (за 2022 рік).2. Аналіз захворюваності вихованців   КЗ «ДНЗ №45 ВМР» в 2022 році.3. Звіт про витрати благодійних внесків за вересень-грудень 2022 р. 24.01 голова ради закладу,члени ради  
ВИРОБНИЧІ НАРАДИ
12 1.Виконання плану роботи нанавчальний рік2. Про організацію чергових відпусток3.Стан харчування4.Атестаційна перепідготовка5. Своєчасна плата за харчування в дитячому садку

6. Стан роботи з профілактики травматизму

7. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог25.01Завідувач  Ягніч Н.І., вихователь-методист,с.мед. старшаПоперечна І.П.завідувач господарстваГоломбівська В.М. НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУЮЧІЙ131. Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян у 2022 році.2. Про стан  батьківської плати за харчування дітей3. Стан роботи сайту закладу26.01Завідувач  Ягніч Н.І., вихователь-методист 

 

                План роботи КЗ «ДНЗ №45 ВМР» на листопад  2022 року

з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1  Безпека учасників освітнього процесу. листопад Завідувач  Ягніч Н.І.  
ПЕДРАДА №2 «Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.» 
2 1.  Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.2.  «Виховуємо патріотизм, як почуття і цінність».3.  Стан  роботи  з патріотичного виховання дошкільників ЗДО.4.     «Виховання національної  свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки».5.     «Народна пісня, як засіб вираження патріотичних почуттів у дошкільників»6.     Виставка-конкурс матеріалів та посібників з краєзнавства.

7.Обговорення проекту рішення засідання педагогічної ради24.11Завідувач  Ягніч Н.І.Вихователь-методистКамінська

Л. П.

 

Крижанівська

Л.М.

усі педагоги

 

Завідувач

Ягніч Н.І. ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯТема: « Морально-етичні цінності у вихованні зростаючої особистості» 4ІV. Аналітичний    етап1.Важливість моральних цінностей для дітей раннього віку.2. Класифікація моральних цінностей.листопадЯгніч Н.І.Власенко Ю.В. РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників. Українські руханки»5Систематизувати нормативно- правові та методичні документи з питань патріотичного виховання.листопадчлени творчої  групи РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ6ІІ засідання1.    Про адаптацію дітей раннього віку та молодших груп до умов життя в ЗДО2.      Про необхідність використання сучасних  технологій в освітньому процесі.листопадВласенко Ю.В.вихователь-методист ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА7«Як побудувати місток:  ДНЗ і НУШ» методичні рекомендаціїлистопадВихователь-методист КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ8Дитячий наплічник безпеки: Що покласти?листопадВихователь-методист ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ9 Дні здоров’я:«Здоров’я-це сила, здоров’я- це рух »листопадВсі віковігрупи ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮ10Робота з дітьмиПровести екскурсії для дітей старшого дошкільного віку до приміщення класу, шкільної бібліотеки, спортивного залу та актової зали(за умов нормалізації епідрежиму)листопадвихователі старших груп , вчителі початкових класів ВИРОБНИЧІ НАРАДИ 11 1. Виконання плану роботи на навчальний рік.2. Стан харчування3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог4. Стан роботи з профілактики травматизму5. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання.6.Своєчасна плата за харчування в дитячому садку Завідувач Ягніч Н.І., вихователь-методист,сестра медична старшаПоперечна І.П. НАРАДИ ПРИ ЗАВІДУЮЧІЙ121. Аналіз  харчування дітей у ДНЗ.2. Аналіз відвідування дітей по групах за вересень-жовтень 2022 року.3. Про стан ведення ділової документації Завідувач Ягніч Н.І., вихователь-методист, сестра медична старша 

 

План роботи КЗ «ДНЗ №45 ВМР» на жовтень  2022 року 

з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1 Взаємодія з батьками- гарантія успіху вихователя. жовтень Вихователь-методист Сахан Н.П.  
 СЕМІНАР-ПРАКТИКУМТема: «Булінг. Профілактика та запобігання»
2  1.Ознайомлення з терміном «булінг», з причинами агресивної поведінки дітей «Булінг як один із видів насильства».2.Анкетування педагогів.3. «Булінг в ДНЗ – міф чи реальність» 27.10 Вихователь-методист Сахан Н.П.ЗавідувачЯгніч Н.І.  
КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД
3 «Музичні символи України»(інтегроване музичне  заняття з елементами музикування дітей старшої групи) 24.10 Муз. керівник Крижанів-ськаЛ.М.  
ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯТема: « Морально-етичні цінності у вихованні зростаючої особистості» 
4 ІІ. Діагностичний   етапСтан роботи педагогічного колективу з питань морально-етичного виховання.ІІІ. Методичний   етапРозробка методичних рекомендацій з даної теми жовтень Вихователь-методист Сахан Н.П.  
РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ Тема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників. Українські руханки»
5 1.Підбір матеріалів та оформлення картотеки статей з періодичних видань(творча майстерня) жовтень Вихователь-методистчлени творчої  групи  
САМООСВІТА
6 1.Проводити хвилинки презентацій творчих знахідок педагогів2.Проводити організаційні наради з метою ознайомлення з нормативно – правовими документами, державними стандартами у системі дошкільної освіти жовтень вихователіЗавідувач   Ягніч Н.І.
АТЕСТАЦІЯ, КУРСОВЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
7 1.З метою якісного підвищення професійного рівня педагогів атестувати у 2022-2023 н.р педагогів, які підлягають черговій атестації:ü завідувача  Ягніч Н.І.ü вихователя –методистаСахан Н.П.ü вихователя  Мельничук Н.А.ü музичного керівника

Крижанівську Л.М.

2. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівниківжовтеньГолова атестаційної комісії Ягніч Н.І.,члени атестаційної комісії

Вихователь-

методист МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА81. Моніторинг якості роботи вихователів з організації і проведення освітнього процесу 2.Моніторинг якості роботи вихователів груп раннього віку №1,11 та молодших груп №4,5,6 під час адаптації вихованцівжовтеньЗавідувач  Ягніч Н.І.вихователь-методист ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА91.Спрямувати роботу методичного кабінету на створення науково-методичного осередку для педагогів та батьків2.Здійснювати вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників закладу та дошкільних навчальних закладів міста з впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».3.Оформити куточки та стендиü Атестація – 2022-2023

жовтеньВихователь-методист ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ В РЕЖИМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ101.Вивчати та популяризувати інноваційні освітні технології, методики ППД, які сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу, створювати умови для їхнього впровадженнявересень – травеньЗавідувач  Ягніч Н.І.,вихователь-методист КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ11 Порада батькам на тему: «Для тих хто зараз в дорозі, хто емігрує, хто покинув свої міста»жовтеньЗавідувач  Ягніч Н.І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З БАТЬКАМИ12Провести загальні та групові  батьківські збори (онлайн режим)жовтеньВихователівсіх груп МАСОВІ ЗАХОДИ13 1.«Козацькому роду нема переводу»2.Спортивні свята:«Козаки та козачки»жовтеньвсі вікові групи ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ14Дні здоров’я:«Ми спортсмени дужі»31.10.22Всі групи 

 

План роботи КЗ «ДНЗ №45 ВМР» на вересень  2022 року. 

з/п Зміст роботи Термін проведення Відповідальні Відмітка про виконання
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ
1 Дистанційна освіта. Всі переваги та недоліки. вересень Завідувач  Ягніч Н.І.  
ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАРТема: «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному закладі дошкільної освіти»
2 1.Тренування комунікативних умінь.Дискусія «Які комунікативні риси особистості, чесноти і вади важливі для спілкування?»2. Культура спілкування педагогів в сучасному закладі дошкільної освіти.3.Як має спілкуватись та поводитись вихователь інклюзивної групи. 29.09 Мельничук Н.А.Орлова С.С.Сахан Н.П.  
РОБОТА ТВОРЧОЇ ГРУПИТема:«Національно-патріотичне виховання дошкільників. Українські руханки» 
3 1.Ознайомлення педагогів з метою, завданнями творчої групи на 2022-2023н.р.2.Обговорення членами групи пропозицій щодо визначення мети, завдань роботи протягом року вересень Вихователь-методистчлени творчої  групи  
РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
4 І засідання1.  Про затвердження плану роботи методичної ради  на 2022 -2023 навчальний  рік.2.  Про підвищення кваліфікації педагогів у 2022-2023 н.р.3.Про атестацію педагогів у 2022-2023 н.р. вересень Завідувач  Ягніч Н.І.вихователь-методист;Малайчук О.В.  
САМООСВІТА
5 З метою самоосвіти опрацювати:-Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);- Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2022-2023 н.р.» вересень-травень вихователь-методист
МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДІАГНОСТИКА
6 1.Обстеження рівня ко%